ระเบียบธนาคารขยะชุมชนบ้านนาคำ ว่าด้วยการบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชน พ.ศ.๒๕๕๙

*********************

                       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ได้จัดตั้งธนาคารขยะชุมชนบ้านนาคำ หมู่ ๙ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะและเป็นการลดปริมาณขยะต้นทาง พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการออมเงิน และจัดสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ให้กับสมาชิกของธนาคารขยะชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการของธนาคารขยะชุมชนบ้านนาคำ หมู่ ๙ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

                      ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบธนาคารขยะชุมชนบ้านนาคำ ว่าด้วยการบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชน พ.ศ.๒๕๕๙

                      ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

                      ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้มีคณะทำงานโครงการธนาคารขยะชุมชน บ้านนาคำ ประกอบด้วย

                             ๑. ผู้จัดการธนาคารขยะชุมชน จำนวน ๑ คน

                             ๒. รองผู้จัดการธนาคารขยะชุมชน จำนวน ๑ คน

                             ๓. เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะและชั่งน้ำหนัก จำนวน ๒ คน

                             ๔. เจ้าหน้าที่จดบันทึก จำนวน ๑ คน

                             ๕. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๒ คน

                             ๖. ที่ปรึกษาและประสานงาน จำนวน ๑ คน

                             ๗. ผู้ตรวจสอบ จำนวน ๑ คน

                       ข้อ 4 คณะทำงานโครงการธนาคารขยะชุมชน ต้องมีคุณสมบัติ มีดังนี้

                            (๑) ต้องเป็นสมาชิกของธนาคารขยะชุมชนบ้านนาคำ

                            (๒) ต้องพักอาศัยในบ้านนาคำ

                       ข้อ ๕ ให้คณะทำงานโครงการธนาคารขยะชุมชนบ้านนาคำ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

                       ข้อ ๖ การพ้นจากตำแหน่งของคณะทำงานโครงการธนาคารขยะชุมชนบ้านนาคำ ด้วยเหตุดังต่อไปนี่

                            (๑) ตาย

                            (๒) ลาออก

                            (๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะทำงานโครงการธนาคารขยะชุมชนบ้านนาคำ

                      ข้อ ๗ ให้มีการรับฝากขยะเดือนละ ๑ ครั้ง ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน หรือวันอื่นตามที่ ธนาคารขยะชุมชนกำหนด

                      ข้อ ๘ การถอนเงินจากธนาคารขยะชุมชน มีเงื่อนไขในการถอนเงิน ดังนี้

                            (๑) ต้องมีการฝากไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง

                            (๒) มียอดเงินฝากไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท โดยต้องมียอดเงินคงค้างในบัญชีรายละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท

                            (๓) การยื่นใบถอนเงิน ต้องยื่นในวันฝากเท่านั้น โดยคณะกรรมการจะทำการถอนเงิน ให้ภายใน ๓ วันนับแต่วันรับใบถอนเงิน

                      ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธนาคารขยะชุมชน มีดังนี้

                            (๑) ค่าอาหารคณะกรรมการในวันรับฝาก วันละ ๕๐๐ บาท

                            (๒) ค่าพาหนะ ในการติดต่อประสานงานร้านรับซื้อของเก่า ครั้งละ ๑๐๐ บาท

                            (๓) ค่าพาหนะ ในการฝาก-ถอนเงิน ครั้งละ ๑๐๐ บาท

                      ข้อ ๑๐ ธนาคารขยะชุมชนบ้านนาคำ จะมีเงินปันผลให้แก่สมาชิก ปีละ ๑ ครั้ง

                      ข้อ ๑๑ ธนาคารขยะชุมชนบ้านนาคำ จะจัดสวัสดิการหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นให้กับสมาชิก ตามประกาศของธนาคารขยะชุมชนบ้านนาคำ โดยความเห็นชอบของคณะทำงานธนาคารขยะชุมชนบ้านนาคำ

                      ข้อ ๑๒ ในกรณีสมุดบัญชีคู่ฝากชำรุดเสียหาย มีค่าธรรมเนียมในการจัดทำสมุดบัญชีคู่ฝากเล่มใหม่ ครั้งละ ๒๐ บาท

                      ข้อ ๑๓ ให้ผู้จัดการธนาคารขยะชุมชนบ้านนาคำ มีหน้าที่รักษาการตามระเบียบนี้ มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

                             ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

                                                                                                     ศรีสุวรรณ์ ดาวเศรษฐ

                                                                                                ( นายศรีสุวรรณ์ ดาวเศรษฐ )

                                                                                            ผู้จัดการธนาคารขยะชุมชนบ้านนาคำ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม

1965087
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
371
548
5937
1948575
40400
82415
1965087

Your IP: 162.158.106.79
2024-05-23 09:46