1. บทนำ

กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตตำบลนิคมน้ำอูนทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายสะแบง  ฮุ่งหวล ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานและเป็นตัวแทนของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ผ่านมาการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวน 20 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

   1. เจตนารมณ์ในการทำงาน

พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายสะแบง  ฮุ่งหวล  ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ซึ่งจากการลงพื้นที่ทำให้กระผมได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่  โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน  คือ  ร่วมคิด  ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  เพื่อนำตำบลนิคมน้ำอูน  ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนา  คือ "นิคมน้ำอูนเมืองน่าอยู่  คู่คุณธรรม นำการศึกษา เกษตรดีล้ำค่า ปวงประชาชามีสุข"  โดยนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธะมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนา  ซึ่งสัญญาประชาคมที่กระผมได้ให้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้  นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจและมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

   1. ภารกิจในการทำงาน
    • 3.1 พัฒนาและจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า
    • 3.2 พัฒนาส่งเสริมคุรภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษาของประชาชน
    • 3.3 พัฒนาส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
    • 3.4 พัฒนาส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
    • 3.5 พัฒนาส่งเสริมและเสริมสร้าง สนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    • 3.6 พัฒนาส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    • 3.7 พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น

    4. นโยบายการพัฒนา มี 6 ด้าน  ดังนี้         

                4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                       องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและการเกษตร ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยมีแนวทาง ดังนี้

                        4.1.1 ก่อสร้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

                        4.1.2 ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

                        4.1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง

                        4.1.4 ก่อสร้างและบำรุงรักษาแล่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร

                4.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                        องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ ได้รับสวัสดิการสังคม มีความรู้ และมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมีแนวทาง ดังนี้

                        4.2.1 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

                        4.2.2 จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

                        4.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

                        4.2.4 การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

                        4.2.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                        4.2.6 การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

                        4.2.7 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กในศูนย์ฯ  มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

                        4.2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย

                        4.2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงเครือข่ายต่างๆ ในการเรียนรู้

                        4.2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ

                        4.2.11 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ

           4.3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                        องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน มีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทาง ดังนี้

                        4.3.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน

                        4.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน

                        4.3.3 การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน

                        4.3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

                        4.3.5 การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดให้มีสวนสาธารณะ

                        4.3.6 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          4.4 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

                องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยมีแนวทาง ดังนี้

                        4.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานประเพณีลอยกระทง วันสงกรานต์ บุญบั้งไฟ ฯลฯ

                        4.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการแสดงศิลปะพื้นบ้าน

                        4.4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

          4.5 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                        องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการจัดการกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี้

                        4.5.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับ ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน

                        4.5.2 ให้ความรู้แก่ สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

                        4.5.3 การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก อปพร.

                        4.5.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                        4.5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

          4.6 ด้านการเมืองและการบริหาร

                        องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน จะส่งเสริมให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง และบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทาง ดังนี้

                        4.6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลนิคมน้ำอูน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

                        4.6.2 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆทุกแห่งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนในเขตตำบลนิคมน้ำอูน

                        4.6.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

                        4.6.4 เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

                        4.6.5 มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบลนิคมน้ำอูนให้มากยิ่งขึ้น

                        4.6.6 พัฒนาปรับปรุง ระบบหอกระจาย/เสียงตามสาย ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์

                        4.6.7 ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                        4.6.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ติดตามและตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

                        การกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลนิคมน้ำอูน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

                        นโยบายทั้ง 6 ด้าน ที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ดังกล่าวข้างต้น จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจาก ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน กำนัน ผู้ใหญ่บาน ผู้นำชุมชน

หน่วยงานต่างๆ และข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในตำบลนิคมน้ำอูน ซึ่งกระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวตำบลนิคมน้ำอูน ในตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ตามกระบวนการประชาธิปไตย กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร จะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลนิคมน้ำอูน

สรุป

จากการที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดแล้วนั้น เป็นแนวความคิด ความตั้งใจในการทำงานที่ผมจะต้องรับผิดชอบการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผม นายสะแบง  ฮุ่งหวล มาดำรงตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูนในครั้งนี้ แต่พ่อแม่พี่น้องครับในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากผมเพียงลำพัง แต่ผมมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

พ่อแม่พี่น้องครับพร้อมแล้วครับ "ที่พวกเราจะเดินไปสู่เป้าหมายและอนาคต นิคมน้ำอูนเมืองแห่งความสุขร่วมกัน" ขอขอบพระคุณครับ

 

                                                                                                                                                     นายสะแบง  ฮุ่งหวล

                                                                                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม

779246
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
304
830
5760
765109
30301
31729
779246

Your IP: 162.158.162.49
2022-01-29 07:56