ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ได้จัดตั้งธนาคารขยะชุมชนบ้านนาคำ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะและเป็นการลดปริมาณขยะ ต้นทาง พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการออมเงิน และจัดสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ให้กับสมาชิกของธนาคารขยะชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะทำงานโครงการธนาคารขยะชุมชน บ้านนาคำ

          1. ที่ปรึกษาคณะทำงาน ประกอบด้วย

1. นายวิชิต แสนอุบล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

2. นางสาวภัทรจิต ชาติชำนิ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

3. นางสัญทนา บาลเพ็ชร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

4. นายศาศวัต ระจันทึก ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

5. นางสาวพจมาน เป้งคำภา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน รวมถึงวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ขั้นตอนในการรับสมัครสมาชิก

2. วิธีการคัดแยกขยะ

3. การออกระเบียบข้อบังคับของธนาคารขยะชุมชน

4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชน

5. ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้น ระหว่างการดำเนินงาน

           2. คณะทำงานโครงการธนาคารขยะชุมชน บ้านนาคำ ประกอบด้วย

1. นายศรีสุวรรณ ดาวเศรษฐ์ ผู้จัดการธนาคารขยะชุมชน

2. น.ส.มะลิวรรณ์ ไตรยขันธ์ รองผู้จัดการธนาคารขยะชุมชน

3. นางดอกจันทร์ โถสายคำ เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะและชั่งน้ำหนัก

4. นางรุณ ฮุ้งหวน เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะและชั่งน้ำหนัก

5. นายประไพ ดวงสา เจ้าหน้าที่จดบันทึก

6. นายเอกพล ดาวเศรษฐ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

7. นายรำไพ มีพรหม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

8. นายประภัสร์ ฮังกาสี ที่ปรึกษาและประสานงาน

9. นายบุญมี ดาวเศรษฐ ผู้ตรวจสอบ

โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ดังนี้

1. รับผิดชอบดำเนินงาน ในภาพรวมของธนาคาร

2. ออกระเบียบข้อบังคับของธนาคารขยะชุมชน

3. รับผิดชอบการคัดแยกขยะ และชั่งน้ำหนัก เพื่อจัดเก็บในสถานที่เก็บรับผิดชอบการจดบันทึกรายละเอียด เกี่ยวกับสมาชิก ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ประเภท และปริมาณวัสดุรีไซเคิล เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการเทียบกับราคาที่กำหนด และคิดจำนวนเงินของสินค้า ที่สมาชิกนำมาฝาก พร้อมทั้งรับผิดชอบการฝาก – ถอนเงินของสมาชิก

4. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารขยะชุมชน

5. บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม

1965115
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
399
548
5965
1948575
40428
82415
1965115

Your IP: 162.158.171.30
2024-05-23 10:07